CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG – GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Hệ thống tank lên men

Trong sản xuất bia, công đoạn lên men bia là rất quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến chất lượng bia. Sản phẩm Tank lên men và Tank chứa bia thành phẩm Eresson có nhiề...

Xem chi tiết

Hệ thống tank thành phẩm

Trong sản xuất bia, công đoạn lên men bia là rất quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến chất lượng bia. Sản phẩm Tank lên men và Tank chứa bia thành phẩm Eresson có nhiề...

Xem chi tiết